Wednesday, September 2, 2009

Novation SL Mk 2 ZeRO

 一晩考えて、実物いじりにいったら、勢いで買っちまった。
Zero SL Mk 2さてやってみるか。